تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های جدا شده از عفونت های ادراری بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید قاضی سنندج در 6 ماهه نخست سال 1393

چکیده:
ظهور مقاومت دارویی در پاتوژن های عامل عفونت های ادراری بالینی و تحت بالینی به دلیل تجویز نامناسب آنتی بیوتیک ها، یکی از نگرانی های مهم ناشی از این گونه عفونت ها در سراسر جهان محسوب می شود. مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر بر روی 114 بیمار مبتلا به عفونت ادراری مراجعه کننده به بیمارستان شهید قاضی سنندج در 6 ماهه اول سال 93 با هدف بررسی باکتریولوژیکی نمونه های کشت ادراری و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی مربوطه انجام گردید. کم سن ترین بیمار 9 و مسن ترین آنها 85 ساله و 96% از بیماران را زنان و 4% را مردان شامل می شدند. درصد فراوانی باکتری های جدا شده از نمونه های ادراری در روش کشت باکتریایی شامل 74% باکتری اشرشیا کولی ، 20% جنس استافیلوکوکوس، 3% جنس استرپتوکوکوس، 2% جنس کلبسیلا و 1% جنس سودوموناس بود. الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری های جدا شده با آزمایش آنتی بیوگرام مطابق با پروتکل NCCL مورد بررسی قرار گرفت. دیسک های آنتی بیوتیکی استاندارد مورد استفاده شامل سولفامتوکسازول، سفی زوکسیم، تتراسایکلین، آمیکاسین، سفالکسین، نالیدیکسیک اسید، جنتامایسین، نیتروفورانتوئین، سفوتاکسیم، سیپروفلوکساسین، آمپی سیلین، ونکومایسین، کوتریموکسازول و نورفلوکساسین بود. بیشترین و کمترین حساسیت در اشرشیا کولی های جدا شده به ترتیب مربوط به سولفامتوکسازول و نیتروفورانتوئین بود. در باکتری های استافیلوکوک و استرپتوکوک بیشترین مقاومت به ترتیب به آمپی سیلین و سولفامتوکسازول و بیشترین حساسیت به جنتامایسین و نیتروفورانتوئین دیده شد. بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی در جنس های کلبسیلا و سودوموناس به ترتیب به تتراسایکلین و کوتریموکسازول و بیشترین حساسیت به جنتامایسین و آمیکاسین تعیین گردید. با توجه به اهمیت ظهور مقاومت های آنتی بیوتیکی و تغییر الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری ها، انجام آزمایشات آنتی بیوگرام در درمان عفونت های ادراری ضروری می باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -17
لینک کوتاه:
magiran.com/p1589108 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.