اقدام به خودکشی: عوامل خطرساز و کارکرد خانواده

نویسنده:
پیام:
چکیده:
مقدمه
خودکشی از آشفتگی های روانی و اجتماعی ناشی میگردد و خانواده به عنوان نهادی واسط از نقشی دوگانه در این بین برخوردار است، از یکسو مهیاکننده عوامل محافظ سلامتی بوده و در عین حال، بدکارکردی های خانواده به مثابه عاملی خطرساز در خودکشی عمل میکند. این تحقیق به منظور بررسی عوامل خطرساز و کارکرد خانواده در بین اقدامکنندگان به خودکشی طراحی گردیده است.
روش کار
طرح پژوهش توصیفی بوده به روش پیمایش و به طور مقطعی در نیمه دوم سال 29 در شهرستان بندرعباس اجرا گردید. جامعه آماری اقدامکنندگان به خودکشی بودند که در طول دوسال اخیر به مرکز اورژانس بیمارستان شهید محمدی ارجاع شده بودند. از طریق نمونه گیری در دسترس حجم نمونه ای شامل 05 نفر داوطلبین انتخاب شدند. داده ها با استفاده از ابزار سنجش خانواده و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردیده و از طریق نرم افزار SPSS آماره های توصیفی و آزمون t ، کای اسکور و آزمون دوجمله ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج
یافته ها تفاوت معنی داری را در تمامی ابعاد ناکارآمدی خانواده نشان داد؛ به طوری که در میان آنها دو بعد آمیختگی عاطفی و کنترل رفتار بالاترین درصدها را به خود اختصاص داده بودند.
نتیجه گیری
عوامل خانوادگی هم به لحاظ خطرساز بودن و هم محافظ بودن نقشی حیاتی در خودکشی دارند. لازم است دستاندرکاران در اتخاذ رویه های درمانی و مداخلات پیشگیرانه به آن توجه کنند.
زبان:
انگلیسی
صفحه:
161
لینک کوتاه:
magiran.com/p1590090 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.