تحلیل کالبدی - فضایی شهر سنندج جهت مکان یابی بهینه توسعه فیزیکی شهر

چکیده:
رشد روزافزون شهرها متاثر از رشد جمعیت و مهاجرت، منجر به ساخت و سازهای بدون برنامه ریزی و تغییرات زیاد در ساختارهای فضایی به ویژه توسعه فیزیکی شهر در مکان های نامساعد طبیعی گشته است که لزومتوجهبهمسائلشهریو مخصوصا مسائلکالبدیآنرا ضروریساختهاست. آگاهیازفرمفضاییوشکلشهرمی تواندیکیازعواملتاثیرگذاردرمیزانموفقیت برنامه ریزانودست اندرکارانشهریباشد.بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تحلیل و شناخت رشد کالبدی - فضایی شهر سنندج و ارائه الگوی مناسب از توسعه آتی آن با منطق فازی انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی از نوع کاربردی است. داده هایخامازطریق مطالعاتاسنادیومیدانیگردآوری شده اند. جهت تحلیل داده ها ازمدل هایتعیین فرمشهریاز جملهآنتروپی وهلدرنبهره گرفته شده است. برای گویاسازی نتایج حاصل از پژوهش، از نرم افزارهای Google Earthو Arc GIS 10.2 استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شهر سنندج با محاسبه ضریب آنتروپی دارای الگوی رشد پراکنده و غیر متراکم بوده و با توجه به مدل هلدرن حدود 57 درصد از رشد فیزیکی شهر،مربوط به رشد جمعیت و 43 درصد رشد شهر مربوط به رشد افقی و اسپرال شهری بوده است؛ همچنین نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های مکانی مورد نیاز بیانگر آن است که عوامل طبیعی در داخل و اطراف شهر در توسعه شهر تنگناهایی جدی به وجود آورده اند، به گونه ای که تنها درصد اندکیاز کل محدوده مورد مطالعه به صورت هسته های متعدد مناسب گسترش کالبدی - فضایی شهری به شمار می آید.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p1590183 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.