بررسی میزان و نوع آلودگی باکتریایی سکه و اسکناس های جمع آوری شده در سطح شهر کرمانشاه در سال 1393

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
پول ابزاری است که به طور معمول در محیط ها و همچنین بین افراد مختلف مبادله می گردد که می تواند منبعی از آلودگی میکروبی و شیمیایی باشد، که با انتقال این عوامل باعث ایجاد بیماری های خطرناک شود. هدف این پژوهش تعیین میزان و نوع آلودگی باکتریایی سکه و اسکناس های جمع آوری شده در شهر کرمانشاه است.
روش بررسی
در این پژوهش 160 قطعه اسکناس و 96 عدد سکه به روش تصادفی از مشاغل و نقاط مختلف شهر انتخاب و بر روی آنها آزمایش شمارش بار کلی میکروبی انجام گردید. باکتری های موجود با روش های استاندارد جداسازی و شناسایی گردیدند.
یافته ها
میانگین بار کلی میکروبی در اسکناس های 1000، 2000، 5000، 10000 و 20000 ریالی به ترتیب 147/6، 147/8، 148/5، 96/3 و 87/9 و در سکه های 500، 1000 و 2000 ریالی به ترتیب 104/66، 77/66 و (Cfu/cm2) 96/56 بود. بارکلی میکروبی در اسکناس ها بیشتر از سکه ها بود (P<0/05). بیشترین آلودگی در اسکناس ها مربوط به باکتری اشریشیاکلی با 21/8 درصد و کمترین میزان آلودگی مربوط به گونه های پسودوموناس و انتروباکتر با 3/1 درصد بود. همچنین بیشترین میزان آلودگی در سکه ها مربوط به اشریشیاکلی با 15 درصد و کمترین میزان مربوط به گونه های کلبسیلا با 2 درصد بود. در طی این پژوهش مشخص شد که اسکناس های جمع آوری شده از قصابی ها و سکه های جمع آوری شده از اغذیه فروشی ها دارای بیشترین میزان آلودگی با E.coli بودند.
نتیجه گیری
با توجه به پاتوژن بودن مهم ترین میکروارگانیسم های جدا شده (اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس) از نمونه های مورد بررسی و توانایی این باکتری ها در ایجاد عفونت های روده ای و مسمومیت های غذایی، جلوگیری از آلودگی متقاطع پول و غذا ضروری است.
زبان:
فارسی
صفحات:
223 تا 232
لینک کوتاه:
magiran.com/p1590199 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!