تاثیرات متابولیکی پایریپروکسی فن بر تجمع بیولوژیکی منابع انرژی در سن گندم

چکیده:
ذخیره منابع انرژی در حشرات کامل زمستان گذران سن گندم Eurygaster integriceps Put. اهمیت قابل توجهی در بقاء زمستانی آنها دارد. در این تحقیق، اثر برخی از غلظت های پایریپروکسی فن (%10(EC به عنوان شبه هورمون جوانی بر میزان ذخایر انرژی در شرایط مزرعه ای بررسی گردید. آزمایشات به صورت آزمون فاکتوریل چهارمتغیره شامل غلظت حشره کش (0، 100، 300 و 500 μl/l)، جنسیت (نر و ماده)، زمان نمونه برداری (3، 6 و 12 روز پس از سمپاشی) و تکرار سمپاشی (یک هفته پس از سمپاشی اول)، در چهار تکرار و در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا گردید. نتایج نشان داد که پایریپروکسی فن تاثیر معنی داری بر میزان چربی، گلیکوژن، قند، پروتئین و محتوای انرژی دارد. براساس نتایج حاصله، هر سه غلظت پایریپروکسی فن سبب افزایش میزان چربی، به ترتیب به میزان 96/157، 38/39 و 24/103 درصد، در مقایسه با شاهد شده است و در بین غلظت های مذکور غلظت μl/l 300 بیشترین تاثیر کاهشی را بر میزان کربوهیدرات و پروتئین داشته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1590696 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!