الگوی پراکنش دو گونه سن سبز (Brachynema germarii (Hemiptera: Pentatomidae وNezara viridula در اقلیم های استان کرمان

چکیده:
به منظور بکارگیری نتایج حاصل از مدل سازی در مدیریت دو آفت، Brachynema germarii و Nezara viridula در 11 اقلیم استان کرمان، با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی (Maxent) پتانسیل پراکنش و مناطق مستعد گونه ها تعیین شد. Nezara viridula از آفات پنبه، سبزیجات و صیفی جات، و Brachynema germarii آفت پسته و ناقل قارچ عامل بیماری استیگماتومیکوز یا ماسوی پسته است. مدل پراکنش با استفاده از رکورد های حضور گونه و هفت متغیر اقلیمی تهیه شد. دقت و عملکرد Maxent در تهیه مدل واقعی پراکنش نیز با استفاده از شاخص سطح زیر منحنی (Area Under the Curve) محاسبه شد. با بهره گیری از آزمون Jackknife مشخص شد که متغیر های درجه حرارت متوسط سالانه و دامنه میانگین روزانه به ترتیب از تاثیر گذارترین متغیرها در مدل پیش بینی پراکنش B. germarii و N. viridula بودند. نتایج نشان داد اقلیم های خشک با زمستان خنک و تابستان گرم تا بسیار گرم در قسمت های شمالی و مرکزی استان کرمان برای حضور گونه B. germarii مناسب بودند. مدل پراکنش گونه N. viridula نیز نشان داد این گونه در قسمت های جنوبی استان کرمان در اقلیم خشک همراه با زمستان معتدل تا خنک و تابستان بسیار گرم پراکنش دارد. مقدار میانگین شاخص سطح زیر منحنی، برای گونه B. germarii، برابر 81/0 و برای N. viridula برابر 90/0 بدست آمد که نشان می دهد مدل های بدست آمده برای این گونه ها از دقت بالایی برخوردارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
67 -78
لینک کوتاه:
magiran.com/p1590723 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!