ارزیابی مقاومت نسبی واریته های گندم به بیماری سپتوریوز خوشه گندم (Phaeosphaeria nodorum) در ایران

چکیده:
گندم مهم ترین محصول کشاورزی است و نقش بسیار بارز و چشم گیری در تغذیه مردم جهان و ایران دارد. سپتوریوز خوشه گندم که در اثر قارچ Stagonospora nodorum ایجاد می شود، یکی از مهمترین بیماری هایی است که خسارت نسبتا قابل ملاحظه ای به این محصول در دنیا وارد می کند. به منظور بررسی واکنش ارقام مختلف گندم به جدایه های S. nodorum، نمونه-های گندم آلوده از چهار استان فارس، خوزستان، گلستان و کهگیلویه و بویراحمد جمع آوری و بررسی شدند. از میان 200 جدایه بدست آمده، 15 جدایه بر اساس پراکنش جغرافیایی برای مطالعات بیماریزایی انتخاب شدند و شدت بیماریزایی این 15 جدایه S. nodorum در گلخانه بر روی 26 رقم گندم مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون، در قالب یک طرح فاکتوریل کاملا تصادفی با نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اولین علائم بیماری بر روی رقم چمران 6 روز بعد از مایه زنی مشاهده گردید. مقایسه میانگین شدت بیماریزایی جدایه ها با استفاده از آزمون دانکن ارقام را به چهار گروه تقسیم نمود. بیشترین درصد شدت بیماریزایی مربوط به سه جدایه از استان فارس(St 1، 2، 3 ) با شدت بیماریزایی 95/74، 90/74 و 74/74 بود که در واقع میزان بیماریزایی جدایه ها ارتباط معنی داری با نواحی جغرافیایی آنها داشتند. جدایه های S. nodorum جدا شده از علف هرز فالاریس یا علف قناری(Phalaris spp) استان گلستان(علی آباد و کردکوی) هیچ گونه بیماریزایی بروی ارقام مختلف گندم نشان ندادند. حساس ترین و مقاومترین رقم ها به ترتیب ارقام چمران و بک کراس روشن ارزیابی گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -66
لینک کوتاه:
magiran.com/p1590724 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!