تنوع ژنتیکی بیماری زایی در جدایه های ایرانی قارچ Mycosphaerella graminicola با استفاده از ارقام افتراقی گندم

چکیده:
برای مقاومت به بیماری لکه برگی سپتوریایی، شناخت دقیق تنوع ژنتیکی بیماری زایی عامل بیماری ضرورت دارد تا بر اساس آن ارقام مقاوم متناسب حاوی ژن های موثر مقاومت برای هر منطقه تهیه شود. جهت تعیین تنوع ژنتیکی جدایه های قارچ Mycosphaerella graminicola ، واکنش گیاهچه ای 21 رقم افتراقی بین المللی گندم که هر کدام حاوی یک یا چند ژن شناخته شده مقاومت به بیماری لکه برگی سپتوریایی می باشند همراه چهار رقم به عنوان شاهد حساس، نسبت به 13 جدایه ی قارچM. graminicola که در طی سال های 1390، 1391 و 1392 از مزارع آلوده ی استان های گلستان، خوزستان و ایلام جداسازی شدند، در شرایط گلخانه ای در دو تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی در گلخانه های بخش غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه ی نهال و بذر کرج مورد بررسی قرار گرفت. واکنش گیاهچه ای ارقام، 21 روز پس از مایه زنی براساس، میزان نکروتیک و وجود پیکنید بعنوان دو پارامتر بیماری بصورت جداگانه و با استفاده از مقیاس مک کارتنی و همکاران تعیین شد. براساس واکنش ارقام نسبت به جدایه ها و ارتباط آن با ژن های شناخته شده مقاومت به سپتوریای برگی موجود در ارقام، بیماری زایی / عدم بیماری زایی (Avir/Vir)، جدایه ها مشخص شد. در این بررسی سیزده پاتوتیپ مختلف در کشور شناسایی گردیدند. در بین ارقام افتراقی گندم مایه زنی شده با جدایه ها ی قارچ عامل بیماری، ارقام Arina،Riband ،M3 به ترتیب حاوی ژن های Stb15،6،Stb15 و Stb16،17 نسبت به تمام جدایه ها مقاوم بودند. فراوانی ژن های بیماری زایی جدایه های قارچ M. Graminicola نشان داد که برای ژن هایStb17، Stb16 وStb15 در هیچیک از جدایه ها فاکتور یا ژن بیماری زایی وجود نداشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -54
لینک کوتاه:
magiran.com/p1590725 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!