بررسی تاثیر تعلق خاطر کاری بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی به اشتراک گذاری خطاها

چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی نقش میانجی به اشتراک گذاری خطاها در تاثیر تعلق خاطر کاری بر رفتار نوآورانه کارشناسان فناوری اطلاعات می پردازد. امروزه، سازمان ها برای رشد و حتی بقا به نوآوری نیاز دارند. سازمانی که نتواند به طور مداوم محصولات و خدمات نوآورانه به بازار عرضه کند، با شکست روبه رو می شود. از سویی، رفتار نوآورانه کارکنان نیز تحت تاثیر عوامل مختلفی است. تعلق خاطر کاری کارکنان یکی از عواملی است که می تواند بر این رفتار تاثیر بگذارد. با وجود این، نحوه تاثیرگذاری تعلق خاطر کاری کارکنان یکی از بحث های مهم در جامعه کارشناسان فناوری اطلاعات است. جامعه آماری این پژوهش، کارشناسان فناوری اطلاعات در شرکت های فناوری اطلاعات عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی در شهر مشهد است. در این پژوهش از روش نمونه گیری طبقه ای و برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسش نامه ای شامل 26 سوال، استفاده شد. این پرسش نامه، میان 210 نفر از کارشناسان فناوری اطلاعات در شهر مشهد توزیع گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها، روش مدل سازی معادلات ساختاری به کار گرفته شد. نتایج، نشان داد تعلق خاطر کاری، بر به اشتراک گذاری خطاها و تولید ایده ها تاثیر مثبت و معنی دار دارد. همچنین به اشتراک گذاری خطاها بر تولید و ترویج ایده ها تاثیرگذار است. به اشتراک گذاری خطاها، تاثیر تعلق خاطر کاری بر تولید و ترویج ایده ها را میانجی گری می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
29 تا 52
لینک کوتاه:
magiran.com/p1590777 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!