بررسی تاثیر شرکت زنان باردار در کلاس های آمادگی زایمان بر نگرش آن ها نسبت به نوع زایمان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
یکی از دلایل افزایش میزان سزارین، تمایل زنان به این روش می باشد و دلیل این تمایل نیز ناآگاهی و نگرش منفی آن ها نسبت به زایمان طبیعی است. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر شرکت زنان در کلاس های آمادگی زایمان بر نگرش آن ها نسبت به نوع زایمان انجام شد.
روش بررسی
این مطالعه نیمه تجربی بر روی 59 نفر زن باردار در گروه مداخله و 58 نفر در گروه کنترل در مراکز بهداشتی درمانی اصفهان انجام شد. افراد با استفاده از روش تصادفی به 2 گروه مداخله و کنترل تقسیم شده و گروه مداخله در 8 جلسه کلاس 90 دقیقه ای شرکت کردند و گروه کنترل مراقبت های روتین را دریافت کردند. جمع آوری اطلاعات با پرسش نامه خود ساخته نگرش نسبت به نوع زایمان قبل از شروع کلاس، بعد از آخرین جلسه کلاس و 2 هفته بعد از زایمان در 2 گروه تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آنالیز واریانس با اندازه های تکراری و تی مستقل تحلیل شد.
یافته ها
در گروه مداخله، بین نمرات نگرش قبل از مداخله با بعد از مداخله و بین نمرات قبل از مداخله با پس از زایمان تفاوت معنی دار بود (0/001>P)؛ ولی نمرات پس از زایمان با بعد از مداخله تفاوت معنی داری نداشت (0/393=P)؛ همچنین نمرات نگرش بعد از مداخله و پس از زایمان در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل به صورت معنی داری بیشتر بود (0/001>P).
نتیجه گیری
با توجه به تاثیر مثبت کلاس های آمادگی زایمان بر نگرش زنان نسبت به زایمان طبیعی، پیشنهاد می شود شرایط دسترسی آسان به این کلاس ها برای کلیه زنان باردار و همراهان آنان فراهم گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
44 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p1592249 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.