تدوین مضامین راهبردی مدیریت هواداران باشگاه سپاهان اصفهان

چکیده:
مقدمه و هدف
هدف از انجام این پژوهش تدوین مضامین استراتژیک مدیریت هواداران باشگاه سپاهان اصفهان برای یک دوره زمانی پنج ساله از سال 1394 لغایت 1398می باشد.
روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع ترکیبی (کمی و کیفی) می باشد. نمونه آماری شامل 100نفر از مدیران، کارشناسان، استراتژیستها و لیدرهای حوزه هواداری باشگاه سپاهان بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن را متخصصان تائید نموده و در بخش کیفی نیز از مصاحبه استفاده شد. آلفای به دست آمده برای پایایی پرسشنامه برابر87/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز در بخش کیفی از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک و ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی استفاده شد. در بخش کیفی از روش استقرای منطقی استفاده شد.
یافته ها و
نتیجه گیری
یافته های پژوهش نشان داد که حوزه هواداری باشگاه سپاهان پنج هدف بلند مدت که هدف اولیه این باشگاه از منظر هواداری سپاهان نسبت به رقبای باشگاه های صنعتی، در صدر باشگاه ها از منظر تعداد هوادار قرار گیرد. پنج استراتژی کلان حوزه هوادرای باشکاه اتخاذ گردید که استراتژی اولویت دار آن تاکید بر ارائه خدمات متنوع و با کیفیت به علاقه مندان، هواداران در مناطق جغرافیایی استراتژیک بود. ضمن اینکه موقعیت استراتژی های بخش هواداری باشگاه بر اساس ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک در موقعیت تهاجمی قرار گرفت. در نهایت چنین می توان نتیجه گرفت که منظرها، اهداف و مضامین راهبردی ترسیم شده قابلیت اجرای راهبرد حوزه هواداری باشگاه سپاهان اصفهان را دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
229 -242
لینک کوتاه:
magiran.com/p1592376 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.