بررسی عوامل موثر بر بروز و عدم گزارش دهی خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
خطاهای دارویی ایجاد شده توسط کارکنان مراقبت سلامت، خطر جدی را متوجه ایمنی بیماران می نماید. اولین قدم برای ارایه راه کارهای پیشگیری از این رخدادها، بررسی علل و چگونگی گزارش دهی آنها است. هدف از این مطالعه، تعیین عوامل موثر بر بروز و عدم گزارش دهی خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران در بیمارستان های منتخب شهر تهران بود.
مواد و روش ها
مطالعه ی توصیفی- مقطعی حاضر در سال 1394 صورت گرفت. جامعه ی پژوهش، پرستاران 4 بیمارستان منتخب شهر تهران بود که با توجه به فرمول حجم نمونه،200 نفر از آنان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای استاندارد شامل بخش اطلاعات دموگرافیک پرستاران با 10 سوال و موانع عدم گزارش دهی خطای دارویی از دید آنان با 30 سوال بود.
یافته ها
میانگین سنی پرستاران 8/39 سال و همچنین میانگین سابقه ی کار پرستاران معادل 9/9 سال بود. فراوانی موانع مربوط به فرایند گزارش دهی خطاهای دارویی در پرستاران نشان داد که اهمیت نداشتن گزارش دهی بعضی از اشتباهات دارویی از نظر پرستار با میانگین 8/2 بیشترین و فراموش نمودن پرستار در زمینه ی گزارش اشتباه دارویی با میانگین 6/2 کمترین تاثیر را داشت. موانع مدیریتی عدم گزارش دهی خطاهای دارویی، تمرکز مدیر پرستاری به شخص اشتباه کننده با میانگین 3/3 و نامناسب بودن واکنش مدیران پرستاری با میانگین 1/3 به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را داشتند.
نتیجه گیری
ارایه بازخورد در رابطه با خطاها، زمینه سازی برای تناوب گزارش دهی حوادث، تبادل اطلاعات مربوط به بیمار و همچنین آموزش پرستاران در رابطه با خطاهای دارویی در بیمارستان های تحت مطالعه جهت ارتقای فرهنگ ایمنی بیمار و کاهش خطاهای دارویی، ضروری به نظر می رسد.
زبان:
فارسی
صفحات:
107 -113
لینک کوتاه:
magiran.com/p1592416 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!