سنجش میزان بهره مندی کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت از هوشمندی سازمانی

پیام:
چکیده:

هدف این پژوهش بررسی میزان بهره مندی کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت ازسازه های هوشمندی سازمانی است. روش پژوهش پیمایشی تحلیلی بوده و جامعه پژوهش را کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت تشکیل می دهد. بدین منظور گروه نمونه به تعداد 472 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنام هی هوشمندی سازمانی آلبرشت با 53 سوال است که هوشمندی سازمانی را در هفت بعد چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، روحیه، اتحاد و توافق، کاربرد دانش و فشار عملکرد می سنجد. به منظور تحلیل آماری از روش همبستگی پیرسون)به صورت جداگانه بین سوالات مربوط به هر بعد و همان بعد، و در نهایت بین ابعاد هفتگانه و سازه هوشمندی سازمانی(و آزمون تی ت کنمون های استفاده شده است.یافته های پژوهش نشان داد میانگین هوشمندی سازمانی در شرکت ارتباطات زیرساخت برابر با 0440 / 3 و از مقدار آزمون 4 کم تر است. بنابراین شرکت موردمطالعه از نظر هوشمندی سازمانی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. به علاوه، بررسی ها نشان داد از بین ابعاد هفتگانه هوشمندی سازمانی، بعد سرنوشت مشترک از نظر میانگین رتبه ی اول و میل به تغییر واجد رتب هی آخر است. این پژوهش برای نخستی نبار به سنجش میزان هوشمندی سازمانی و ابعاد آن در شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخته و نشان داد که مدیران شرکت باید دست به اقداماتی در جهت بهبود هوشمندی سازمانی از جمله تعیین رهبران فکری، انجمن های ذینفع، سازمان های کارآفرین و سکوی دانش بزنند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
141 -158
لینک کوتاه:
magiran.com/p1594178 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.