ارائه مدلی برای تعیین گستره کنترلی مدیران در سازمان های مالی

چکیده:
گستره کنترل به تعداد افرادی اطلاق می شود که به یک مدیر واحد گزارش می دهند و تحت سرپرستی و هدایت مستقیم وی قرار دارند. مدیران با گستره کنترلی زیاد، ممکن است قادر به نظارت کارآمد و هدایت موثر کارکنان نباشند. بطور متقابل، وجود مدیران با گستره کنترلی اندک نشان از ناکارآمدی ساختار سازمانی دارد. دولت ایران با جمعیتی 75 میلیون نفری، 5/1 برابر کل کارکنان دولت ژاپن ( با 110 میلیون جمعیت) مدیر دارد. همچنین به ازای هر 5 کارمند واحد های عملیاتی و ستادی دولت، یک رئیس تحت عناوین مختلف وجود دارد. لذا اگر نظام اداری کشور اصلاح نشود، در چند سال آینده نسبت هزینه دولت به 100 درصد بودجه جاری خواهد رسید، آنگاه دولت ناچار است علاوه بر منابع موجود، برای حفظ ساختار خود دست به استقراض بزند.تعیین گستره کنترلی مناسب در موسسات مالی و بانک ها با توجه به حجم فعالیت ها و خدمات قابل ارائه آن ها، دارای اهمیت قابل توجهی است. مقاله حاضر برای پاسخ به این نیاز و ارائه مدلی کارآمد برای تعیین گستره کنترلی موسسات مالی با توجه به معیارهای تاثیرگذار در این زمینه ارائه شده است تا به واسطه آن، مدیران موسسات مالی قادر به بهبود اثربخشی و کارایی سازمان ها ی متبوع خود باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
81 تا 102
لینک کوتاه:
magiran.com/p1596076 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!