بررسی رابطه ضریب نفوذ فن آوری اطلاعات و چابکی سازمانی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:
چابکی سازمانی یکی از پارادایم های نوین در زمینه مدیریت سازمان ها است که برای بهره مندی از تغییرات محیطی و رفع نیازهای مشتریان ارائه شده است. یکی از عوامل متعددی که بر چابکی سازمان ها تاثیر می گذارد، بکارگیری فناوری اطلاعات است. در این پژوهش رابطه بین ضریب نفوذ فناوری اطلاعات و چابکی سازمانی بررسی شده است. این مقاله از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری شامل شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1392 بوده و برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه و آزمون فرضیه ها از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن است که مدل تلفیقی پذیرش فناوری و مدل چابکی سازمانی، مدل نظری بسیار مناسبی برای پیش بینی چابکی سازمانی است و نگرش نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات، بیشترین تاثیر را بر چابکی سازمانی دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
25 تا 50
لینک کوتاه:
magiran.com/p1596078 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!