تاثیر ورمی کمپوست و کود بیولوژیک نیتروکسین بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.)

چکیده:
به منظور بررسی اثر ورمی کمپوست و کود بیولوژیک نیتروکسین بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.)، شامل میزان اسانس و درصد ژرانیال، ژرانیل استات، نرال، ژرانیول و نریل استات در اسانس، آزمایشی به صورت فاکتوریل دو عاملی شامل ورمی کمپوست (صفر، پنج و 10 تن در هکتار) و کود بیولوژیک نیتروکسین (تلقیح و عدم تلقیح با بذر) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی شرکت کشاورزی ران در شهرستان فیروزکوه در سال 1392 انجام گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بیشترین میزان اسانس (128/0 درصد) در مصرف پنج تن ورمی کمپوست و بیشترین درصد ژرانیل استات در اسانس (02/31 درصد) با مصرف 10 تن ورمی کمپوست حاصل گردید. کود بیولوژیک نیتروکسین دارای تاثیر معنی داری فقط بر روی درصد ژرانیل استات در اسانس بود، به طوری که بیشترین درصد ژرانیل استات در اسانس (40/30 درصد) در تیمار مصرف نیتروکسین (تلقیح با بذر) به دست آمد. همچنین اثرات متقابل در بین عامل ها بر روی میزان اسانس و درصد ژرانیل استات، ژرانیول و نریل استات در اسانس، معنی دار گردید به طوری که بیشترین میزان اسانس (167/0 درصد) و نریل استات در اسانس (36/2 درصد) در تیمار پنج تن ورمی کمپوست و عدم مصرف نیتروکسین و نیز بیشترین درصد ژرانیل استات (71/35 درصد) و کمترین درصد ژرانیول (79/4 درصد) در اسانس در تیمار 10 تن ورمی کمپوست و مصرف نیتروکسین حاصل گردید. طبق نتایج حاصله، بیشترین کمیت اسانس در تیمار پنج تن ورمی کمپوست و عدم مصرف نیتروکسین و بیشترین کیفیت اسانس در تیمار 10 تن ورمی کمپوست و مصرف نیتروکسین به دست آمد.
زبان:
فارسی
صفحات:
241 -250
لینک کوتاه:
magiran.com/p1597544 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!