بیشینه سازی سود بهره برداری در سیستم های انرژی چندحاملی مبتنی بر ریسک

پیام:
چکیده:
استفاده از حامل های انرژی مختلف در کنار یکدیگر بحث قابل اهمیتی بوده که طی سال های اخیر از آن تحت عنوان هاب انرژی یاد می شود. مدیر هاب به عنوان یک واسطه، ضمن مدیریت انرژی در هاب، انرژی موردنیاز مصرف کنندگان را نیز تامین کرده و به دنبال راه هایی برای افزایش سود خود است. ازاین رو در این مقاله، تصمیم گیری برای بیشینه سازی سود بهره برداری مدیر هاب در یک بازه زمانی میان مدت، در محیط تجدید ساختاریافته بررسی شده است. هاب تحت مطالعه دارای ورودی های الکتریکی و گاز و خروجی های الکتریکی و حرارتی است. یک واحد تولید همزمان برق و حرارت (CHP) و کوره حرارتی نیز در درون هاب قرار داشته که تحت مالکیت مدیر است. انرژی الکتریکی از طریق بازار حوضچه توان، قراردادهای پیش رو و واحد تولید همزمان تهیه می شود. این انرژی از بازار عمده فروشی با قیمت متغیر خریداری شده و با یک تعرفه ثابت به مشتریان فروخته می شود. بنابراین قیمت پیشنهادی مدیر باید به گونه ای باشد که ضمن حفظ مشتری، بیش ترین سود را نیز به همراه داشته باشد. انرژی حرارتی نیز از طریق CHP و کوره حرارتی با تعرفه ثابت ورودی گازی تولید می شود. متغیرهای تصمیم در این مسئله عبارت اند از: میزان خرید انرژی الکتریکی از منابع مختلف، میزان خرید گاز طبیعی و قیمت پیشنهادی برای فروش انرژی الکتریکی در یک دوره زمانی میان مدت. بار الکتریکی مشتریان نیز متغیر بوده که به نوبه خود بر پیچیدگی تصمیم گیری می افزاید. برای کاهش آثار ناشی از عدم قطعیت ها و تصمیم گیری با کم ترین ریسک، معیاری مناسب از ارزیابی ریسک انتخاب شده است. کارایی مدل پیشنهادی با انجام دو آزمایش بررسی می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
317 تا 329
لینک کوتاه:
magiran.com/p1598836 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!