ارزشیابی برنامه های آموزشی بخشهای کودکان، ارتودنسی و ترمیمی دانشکده دندانپزشکی بابل از دیدگاه دانشجویان بر اساس الگوی CIPP

پیام:
چکیده:
مقدمه
ارزشیابی امری حیاتی برای دستیابی به هدف های آموزش عالی می باشد. این مطالعه جهت بررسی میزان دستیابی به اهداف آموزشی در دانشکده دندانپزشکی بابل با کمک الگوی CIPP] زمینه (محتوا)، درون داد، فرآیند، برون داد[ از دیدگاه دانشجویان انجام شد.
مواد و روش ها
این مطالعه از نوع مقطعی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس الگوی CIPP در سه گروه اطفال، ارتودنسی و ترمیمی در میان دانشجویان ورودی 87 و 88 صورت گرفت. نمرات کل در هر حیطه محاسبه شده و نمرات کمتر از 50، 51-70 و 100-71 به ترتیب نامطلوب، نسبتا مطلوب و مطلوب در نظر گرفته شد. آنالیز آماری با استفاده از آزمون های ANONA , T-test و Tukey HSD انجام شد و0.05>p معنی دار در نظرگرفته شد.
یافته ها
میانگین نمرات در همه ی گروه ها مطلوب بود. میانگین نمرات اختصاص داده شده به حیطه های زمینه، درون داد، فرآیند و برون داد در بین بخش های اطفال، ارتودنسی و ترمیمی معنی دار نبود.
نتیجه گیری
بر اساس نظر دانشجویان، گروه های اطفال، ارتودنسی و ترمیمی دانشکده دندانپزشکی بابل در دستیابی به اهداف آموزشی موفق بودند.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
8 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p1600136 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.