بررسی میزان عمق و شیب تقعر درفکین با استفاده از CBCT

پیام:
چکیده:
مقدمه
امروزه استفاده از ایمپلنت در درمان بیماران بسیار مرسوم شده است .هدف از این مطالعه بررسی شیوع افراد دارای تقعر در لینگوال مندیبل وباکال ماگزیلا و میانگین اندازه و زاویه وهمچنین رابطه ان با سن و جنس افراد بود
مواد و روش ها
در 200 فایل cbct عمق و زاویه تقعر در 2 میلی متر بالاتر از کانال الوئولار تحتاتی در ناحیه دندان مولر مندیبل و در فاصله 1 میلی متری از کف بینی در ناحیه midpoint دندان لترال و کانین در ماگزیلا به دست امد .رابطه عمق و زاویه تقعر با سن و جنس به ترتیب توسط t-test و spearman correlation محاسبه شد.
یافته ها
میانگین و انحراف معیار تقعر لینگوال،زاویه تقعر و راویه ریج درمندیبل به ترتیب 1.54±mm 1/3 و°16/19± 15/45و °6/1± 10/13و میانگین و انحراف معیار تقعر باکال و زاویه تقعر در ماگزیلا یه ترتیب mm 5/35±1/03 و° 5/75± 30/6 به دست امد.در مندیبل عمق تقعر در 44 درصد موارد صفر و 56 در صد بیشتر از صفر بود . در ماگزیلا تقعر در تمامی موارد بالای mm 3 گزارش شد.بین سن افراد و تقعر مندیبل رابطه خطی0/27 -با 0/007=pوبین سن و زاویه تقعر لینگوالی مندیبل رابطه خطی 0/25- با0/01=p برقرار است.رابطه بین سن و زاویه ریج مندیبل معنی دار نیست.در ماگزیلا رایطه خطی بین سن و جنس و هیچ کدام از متغیر ها وجود ندارد.
نتیجه گیری
جمع اوری اطلاعات بیشتر از اناتومی این نواحی با استفاده از مقاطع CBCT قبل از قرار دادن ایمپلنت لازم به نظر می رسد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
17 -23
لینک کوتاه:
magiran.com/p1600137 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.