بررسی اثر استفاده از تلفن همراه بر فعالیت آنزیم آمیلاز غدد پاروتید

پیام:
چکیده:
مقدمه
آلفا آمیلاز فراوانترین آنزیم غدد پاروتید است. این آنزیم هضم کربوهیدراتها را در دهان آغاز می کند. تحقیقات متعددی در مورد اثر تلفن همراه بر غده پاروتید انجام شده است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر تلفن همراه بر فعالیت آنزیم آمیلاز غده پاروتید بود.
مواد و روش ها
251نفر مرد و زن در گروه سنی18 تا 55سال که از لحاظ سیستمیک سالم بودند و فقط از اپراتور همراه اول استفاده می نمودند، وارد طرح شدند نمونه های بزاق پاروتید دو طرف هر فرد توسط لوله مویینه ای که در مجاورت مجرای استنسن قرار می گرفت، جمع آوری شد. میزان فعالیت آمیلاز دو طرف افراد با در نظر گیری سمت غالب مکالمه و سمت غالب جویدن در آزمایشگاه با روش اسپکترو فتومتری سنجش گردیده و داده ها توسط آزمون two-way ANOVA,χ2 ,T test و نرم افزار SPSS آنالیز گردید.
یافته ها
ارتباط بین سمت غالب مکالمه و فعالیت آمیلاز پاروتید از لحاظ آماری معنی دار نبوده ولی ارتباط سمت غالب جویدن بر روی فعالیت آمیلاز از لحاظ آماری معنی دار بود(p=0.001).
نتیجه گیری
تلفن همراه بر فعالیت آنزیم آمیلاز پاروتید موثر نیست در حالیکه جویدن بر فعالیت آنزیم آمیلاز پاروتید موثر است.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
37 -43
لینک کوتاه:
magiran.com/p1600140 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.