بررسی کمیت و کیفیت پسماندهای جامد تولیدی از مطب های عمومی و تخصصی دندانپزشکی در شهر بابل

پیام:
چکیده:
مقدمه
پسماندهای جامد دندانپزشکی به دلیل دارا بودن عوامل میکروبی بیماری زا و ترکیبات شیمیایی سمی، در رده مواد زاید خطرناک قرار می گیرند. هدف این مطالعه، بررسی کمیت و کیفیت مواد زاید جامد تولیدی از مطب های عمومی و تخصصی دندانپزشکی شهر بابل می باشد.
مواد و روش ها
از مجموع مطب های دندان پزشکی شهر بابل (170 مطب عمومی و 20 مطب تخصصی)، تعداد 20 مطب عمومی و 5 مطب تخصصی به شکل تصادفی انتخاب شدند. نمونه های پسماند، هفته ای 3 بار در پایان روز کاری در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه جمع آوری و در 50 گروه جداسازی و سپس با ترازوی دیجیتال با دقت 0/01 گرم توزین شدند. داده های کمی به کمک نرم افزارهای Excel و Word به صورت نمودار و جدول ارائه گردید.
یافته ها
میزان پسماند های تولیدی از کلیه مطب ها ی عمومی و تخصصی این شهر به ترتیب 11829 و 2831/5 کیلوگرم در سال بدست آمد. میزان درصد مواد زاید جامد شبه خانگی، عفونی و بالقوه عفونی، دارویی و سمی در مطب های عمومی به ترتیب 52/5، 42/5، 4/7 و 0/3 و در مطب های تخصصی به ترتیب 42/5، 50، 7 و 0/5 بوده است. بیشترین اجزای موجود در انواع پسماندهای دندانپزشکی شامل پلاستیک، کاغذ، قالب های گچ، شیشه و فلز می باشد.
نتیجه گیری
با توجه به وجود مقادیر زیاد پلاستیک، کاغذ، گچ، شیشه و فلز در پسماندهای شبه خانگی و زباله های عفونی تولیدی از مطب های دندانپزشکی، مدیریت جامع این گونه ضایعات، شامل جداسازی و بازیافت آنها در محل، بسیار ضروری می باشد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
44 -49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1600141 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.