رضایت زناشویی و جنسی در گروهی از مردان متاهل شهر تهران

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
روابط جنسی پیش از ازدواج در شهرهای بزرگی چون تهران، افزایش چشم گیری یافته است و می تواند روی روابط آینده افراد پس از ازدواج نیز اثرگذار باشد. این مطالعه با هدف مقایسه رضایت زناشویی و رضایت جنسی در مردان متاهل با و بدون سابقه رابطه جنسی پیش از ازدواج در شهر تهران انجام شد.
روش و
مواد
این پژوهش به لحاظ هدف از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مردان متاهل زیر 45 سال شهر تهران تشکیل می دادند. تعداد 144 نفر از مردان متاهل ساکن شهر تهران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه رضایت زناشویی Kansas و رضایت جنسی Enrich استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون t مستقل به کار گرفته شد.
یافته ها
یافته ها نشان داد که رضایت زناشویی در مردان متاهل با سابقه رابطه جنسی پیش از ازدواج با غیر از همسر فعلی با میانگین (انحراف معیار) 6/15 (1/4) کمتر از مردان بدون سابقه 6/17 (5/3) می باشد (01/0P<). رضایت جنسی مردان متاهل با سابقه رابطه جنسی پیش از ازدواج با غیر از همسر فعلی با میانگین (انحراف معیار) 4/31 (9/6) کمتر از مردان بدون سابقه 7/33 (4/5) می باشد (01/0P<). رضایت زناشویی و جنسی در بین مردان متاهل با سابقه رابطه جنسی با همسر فعلی و بدون سابقه تفاوتی دیده نشد.
نتیجه گیری
مطالعه نشان داد که مردان متاهل دارای سابقه رابطه جنسی پیش از ازدواج با غیر همسر، از رضایت زناشویی و جنسی پایین تری برخوردار هستند.
زبان:
فارسی
صفحات:
119 تا 126
لینک کوتاه:
magiran.com/p1600161 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!