آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در خصوص تغذیه سالم کودکان پایه پنجم و ششم دبستانی

چکیده:
زمینه و هدف
وجود اختلال و کمبود تغذیه ای در کودکان منجر به کاهش رشد ذهنی و جسمی می شود و تغذیه سالم در یادگیری آنها موثر می باشد و با توجه به آمار برآورد شده از مطالعات انجام شده در این خصوص که دلیل بر تغذیه نامناسب کودکان و همچنین آگاهی ناکافی مادران در این زمینه می باشد، این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی و نگرش و عملکرد مادران در رابطه با تغذیه کودکان انجام شد.
روش کار
این تحقیق یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی است که در آن تعداد 243 نمونه به روش نمونه گیری خوشه ایدو مرحله ای جهت بررسی انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای محقق ساخته بود. داده ها در SPSS با استفاده ازآزمون های ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس یک طرفه و t مستقل در سطح معناداری 05/0 p<مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
در این مطالعه 1/90 درصد (228 نفر) از مادران خانه دار و 9/9 درصد (24 نفر) آنها شاغل بودند. یافته ها اختلاف معنی داری را در میانگین نمره نگرش بر حسب میزان تحصیلات نشان داد (005/0=p). بین آگاهی با نگرش و نیز آگاهی با عملکرد همبستگی معنی داری وجود نداشت. اما این آزمون حاکی از آن بود که بین نگرش و عملکرد همبستگی مستقیم معنی داری وجود داشت (259/0=r و 001/0>p).
نتیجه گیری
با توجه به یافته های پژوهش میزان آگاهی و نگرش مادران در خصوص تغذیه سالم کودکان در سطح متوسط و مطلوبی بود ولی با توجه به نقش تعیین کننده مادران در سلامت کودکان و از آنجا که عدم آگاهی ایشان منجر به بروز اختلالات گوناگون در کودکان می شود، آموزش صحیح مادران در این مورد حائز اهمیت است.
زبان:
فارسی
صفحات:
131 تا 138
لینک کوتاه:
magiran.com/p1600373 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!