پیش بینی شیوه فرزند پروری بر مبنای سبک های دلبستگی و مولفه های هوش هیجانی

چکیده:
زمینه و هدف
با توجه به پژوهش های موجود سبک فرزند پروری می تواند نقش مهمی در سلامت روان شناختی افراد داشته باشد. بنابراین، یکی از اقدامات اساسی در این زمینه شناسایی متغیر هایی است که در آن نقش دارند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف شناخت نقش سبک های دلبستگی و مولفه های هوش هیجانی در پیش بینی شیوه ی فرزند پروری انجام شد.
روش کار
روش این مطالعه همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل والدین شرکت کننده در طرح سنجش سلامت نوآموزان شهر خلخال در سال تحصیلی 94-1393 بودند. نمونه پژوهش شامل 160 نفر از والدین بود که با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های سبک های دلبستگی کولینز و رید، هوش هیجانی بار- ان و پرسشنامه سبک های فرزند پروری بامریند استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS-18 و آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
با توجه به نتایج پژوهش، سبک فرزند پروری سهلگیرانه با دلبستگی دوسوگرا، حل مساله، استقلال، واقع گرایی و کنترل تکانه (05/0p<) و سبک فرزند پروری استبدادی با دلبستگی دوسوگرا و خود آگاهی هیجانی رابطه معناداری وجود داشت (02/0(p<. همچنین، سبک فرزند پروری مقتدرانه با دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا و تمام مولفه های هوش هیجانی، به استثنای خود ابرازی رابطه معناداری داشت. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که سبک های دلبستگی دوسوگرا، اجتنابی و ایمن، سبک فرزند پروری سهلگیرانه و سبک های دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی سبک فرزند پروری استبدادی را پیش بینی کردند (001/0(p<. در بین مولفه های هوش هیجانی، واقع گرایی، حل مساله و مسئولیت پذیری اجتماعی، سبک فرزند پروری سهلگیرانه، آگاهی هیجانی و خوش بینی سبک فرزند پروری استبدادی و خودشکوفایی و عزت نفس سبک فرزند پروری مقتدرانه را پیش بینی کردند (001/0(p<.
نتیجه گیری
با توجه به نقش سبک های دلبستگی و هوش هیجانی در پیش بینی شیوه فرزند پروری، پیشنهاد می شود که این مولفه ها در آموزش ها و پژوهش های آینده بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
120 تا 130
لینک کوتاه:
magiran.com/p1600376 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!