عوامل پیشگویی کننده خودکارآمدی در بیماران تحت همودیالیز

چکیده:
زمینه و هدف
تقویت خودکارآمدی بیماران دیالیزی در امر مراقبت از خود برای دستیابی به برآیندهای مورد انتظار پرستاران ارزشمند است. ازاین رو مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل پیش گویی کننده خودکارآمدی در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی در رشت صورت گرفت.
روش بررسی
این مطالعه مقطعی- تحلیلی بر روی 73 بیمار تحت همودیالیز مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهرستان رشت در سال 1394 انجام شد. نمونه ها از میان بیماران دارای معیارهای ورود به مطالعه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها با استفاده از ابزاری 2 بخشی شامل پرسشنامه های اطلاعات فردی و خودکارآمدی بیماران کلیوی مزمن از طریق مصاحبه جمع آوری شده و با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (تی مستقل، آنوا و رگرسیون خطی) در SPSS-22 تحلیل شد. سطح معنی داری مورد قبول این مطالعه کمتر از 05/0 بود.
یافته ها
یافته ها نشان داد که میانگین و انحراف معیار نمره خودکارآمدی کل نمونه ها 4/1 ± 9/5 بود که ارتباط معناداری با سکونت در منزل استیجاری (049/0=p) و عدم ابتلا به بیماری های دیگر (043/0=p) داشت. تحلیل رگرسیون خطی نشان داد که ابتلا به بیماری های همزمان تنها متغیر پیشگویی کننده نمره کمتر خودکارآمدی می باشد (18/0-=ẞ و 022/0=p) .
نتیجه گیری
خودکارآمدی ضعیف در بیماران تحت درمان با دیالیز مبتلا به بیماری همزمان نیاز ویژه این گروه از بیماران به توجه خاص پرستاری جهت ارتقای خودکارآمدی از طریق بررسی کل گرایانه بیماران و همچنین برنامه ریزی آموزشی خاص را برجسته می سازد.
زبان:
فارسی
صفحات:
101 تا 110
لینک کوتاه:
magiran.com/p1600379 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!