ارتباط عوامل تغذیه ای و فعالیت فیزیکی با شدت درد در دیسمنوره اولیه

چکیده:
زمینه و هدف
دیسمنوره ی اولیه از شایع ترین اختلالات قاعدگی در دختران جوان است. با توجه به اهمیت فعالیت فیزیکی و رژیم غذایی در پیشگیری و کنترل دیسمنوره و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط رژیم غذایی و فعالیت فیزیکی با شدت درد دیسمنوره اولیه در دختران انجام شد.
روش کار
مطالعه حاضر بصورت مقطعی- توصیفی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1393 انجام شد. با استفاده از نمونه گیری آسان، 124 دانشجوی دختر مبتلا به دیسمنوره اولیه متوسط و شدید در مطالعه وارد شدند. اطلاعات دموگرافیک بوسیله پرسشنامه، اطلاعات تغذیه ای با پرسشنامه بسامد غذایی و میزان فعالیت فیزیکی با پرسشنامه بین المللی فعالیت فیزیکی تعیین شدند. شدت دیسمنوره با معیار آنالوگ بصری اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها بوسیله تست های رگرسیون خطی یک و چند متغیره انجام گرفت.
یافته ها
نتایج رگرسیون خطی یک و چند متغیره (به ترتیب 02/0= ; p 2/0-= βو 04/0=p ، 2/0-=β) ارتباط معنی دار آماری بین میزان مصرف چربی ها با شدت درد نشان داد، بطوری که با تعدیل روی متغیرهای مخدوشگر به ازای هر یک واحد افزایش در مصرف چربی، بطور متوسط 2/0 واحد از VAS کم می شد. به عبارت دیگر افزایش مصرف چربی های دریافتی با شدت درد دیسمنوره رابطه معکوس داشت و میزان مصرف چربی بهعنوان پیشگوی مستقل شدت درد در این مطالعه بدست آمد.
نتیجه گیری
این مطالعه ارتباط معکوس بین دریافت چربی رژیم غذایی و شدت درد دیسمنوره در دختران نشان داد، اما روش های کمی بررسی رژیم غذایی با تعداد نمونه بیشتر در گروه های جمعیتی مختلف از نظر سن و طبقه اجتماعی برای دستیابی به نتائج دقیق تر در مطالعات آتی پیشنهاد می شوند.
زبان:
فارسی
صفحات:
93 تا 100
لینک کوتاه:
magiran.com/p1600380 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!