طراحی مدل ارتقای سرمایه اجتماعی میان گروهی هواداران فوتبال

چکیده:
حرکت از سطوح خرد سرمایه اجتماعی به سطوح کلان برای دستیابی به منافع پایدار این نوع سرمایه ضروری است. هدف این پژوهش طراحی مدلی برای ارتقای سرمایه اجتماعی میان گروهی هواداران فوتبال بود. این پژوهش توسعه ای به طور ترکیبی اجرا شد، از 14 خبره که به روش های هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند، مصاحبه شد و مقوله های فرعی و اصلی موثر بر ارتقای سرمایه اجتماعی میان گروهی از فرایند تحلیل تم به دست آمد. با تبدیل مقولات مرحله کیفی به پرسشنامه روایی آن به تایید خبرگان رسید و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ (معادل 82/0) تایید شد. 359 نفر از هواداران لیگ برتر به روش تصادفی پرسشنامه طراحی شده را تکمیل کردند، برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه در نرم افزار آموس تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم اجرا شد. نتایج نشان داد ارتقای سرمایه اجتماعی هواداران فوتبال از طریق پنج بعد ادراک عدالت، ایجاد هویت هواداری، تقویت انسجام اجتماعی، سیاست های رسانه ای و آموزش های حرفه ای به بازیکن و هجده زیرمولفه قابل دستیابی است.
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -111
لینک کوتاه:
magiran.com/p1601495 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!