قارچهای میکوریز آربوسکولار درختان پسته در رفسنجان

چکیده:
به منظور شناسایی قارچ های میکوریز آربوسکولار همزیست ریشه درختان پسته نمونه برداری از فراریشه آن در زمستان 1389 و بهار 1390 از باغ های شهرستان رفسنجان انجام شد. رنگ آمیزی ریشه و تعیین جمعیت اسپور در ناحیه فراریشه ارقام مختلف در دو فصل زمستان و بهار بررسی شد. به منظور به دست آوردن اسپورهای سالم و فراوان برای شناسایی گونه ها، تکثیر و استقرار قارچ با استفاده از روش کشت تله گلدانی با گیاهان ذرت و سورگوم انجام شد. اسپور قارچ های میکوریز آربوسکولار با روش الک مرطوب و سانتریفوژ در محلول شکر جداسازی گردید و با استفاده از معرف ملزر به همراه PVLG اسلایدهای میکروسکوپی تهیه و در زیر میکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفت. گونه های قارچی بر اساس ویژگی های ریختی از قبیل شکل، اندازه، رنگ اسپور، ضخامت، تعداد و ویژگی لایه های دیواره اسپور، نحوه اتصال ریسه به اسپور، نوع اسپورکارپ، وجود یا عدم وجود پریدیوم، نحوه آرایش اسپورها در اسپورکارپ و غیره شناسایی شدند. نتایج رنگ آمیزی ریشه های درختان پسته نشان دهنده همزیستی بالای این گیاه با قارچ های میکوریز آربوسکولار داشت. نتایج شمارش اسپور نشان داد که جمعیت اسپور در هر گرم خاک در فصل زمستان نسبت به فصل بهار بیشتر است. براساس این پژوهش، یک گونه از جنس هایClaroideoglomus ، Funneliformis ، Simiglomus و چهار گونه از جنسGlomus جداسازی و شناسایی گردید. تمامی گونه ها برای میکوفلور پسته جدید می باشند و گونه Simiglomus hoi برای فلور قارچی ایران جدید می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 21
لینک کوتاه:
magiran.com/p1602159 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!