سروتایپینگ و شناسایی ژنهای حدت در جدایه های لیستریا مونوسیتوژنز لاشه مرغ

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

لیستریا مونوسیتوژنز یکی از پاتوژن های مهم منتقله از طریق مواد غذایی با میزان مرگ ومیر بالای افراد بیمار می باشد. در بین سیزده سروتیپ مختلف این باکتری، سروتیپ های1/2a, 1/2b, 1/2c و 4b لیستریا مونوسیتوژنز مسئول اغلب موارد انسانی لیستریوز می باشند. هدف از مطالعه حاضر، شناسایی سروتیپ های غالب و ژن های حدت در باکتری های لیستریا مونوسیتوژنز جدا شده از لاشه های مرغ جمع آوری شده از سطح شهر مشهد می باشد. در بین 80 باکتری جدا شده لیستریا، اکثریت آنها متعلق به گونه لیستریا مونوسیتوژنز (%45) بودند. اغلب جدایه های لیستریا مونوسیتوژنز(%77/52) متعلق به گروه سروتیپی IIb (سروتیپ های 1.2b و 3b) بودند. دومین و سومین گروه سروتیپی غالب، IVaو IIaبه ترتیب با فراوانی %77/27 و %66/16بودند. گروه سروتیپی IVb (%77/2) حاوی سروتیپ 4b چهارمین گروه غالب می باشد.جهت تمایز سروتیپ های 1/2a و 3a از 1/2c، از تکثیر ژن flaAاستفاده گردید. جدایه های لیستریا مونوسیتوژنز از نظر ژن های حدتinlC، inlJ و hlyAمورد ارزیابی قرار گرفتند. دو ژن inlC و inlJ در 26 جدایه و hlyAدر 32 جدایه لیستریا مونوسیتوژنز شناسایی گردید. با توجه به نتایج حاصله از این مطالعه گوشت مرغ میتواند به عنوان یکی از منابع عفونت لیستریوز در انسان در این منطقه مطرح باشد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
9 تا 19
لینک کوتاه:
magiran.com/p1602343 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!