صحت سنجی مقادیر دما و بارش مدل های گردش عمومی در ایستگاه های کرمانشاه، روانسر و اسلام آباد غرب

چکیده:
هدف این مطالعه صحت سنجی مقادیر دما و بارش مدل های گردش عمومی و سناریوهای انتشار در ایستگاه های کرمانشاه، روانسر و اسلام آباد غرب برای دوره آماری 2008-1989 است. ابتدا مقادیر دما و بارش مشاهداتی از سازمان هواشناسی و مقادیر دما و بارش مدل ها و سناریوها از پایگاه داده کانادا تهیه شد. سپس از آزمون نیکویی برازش، برای بررسی معنا داری مدل ها و از معیارهای ارزیابی ضریب تبیین (R2)، میانگین خطای مطلق(MAE) ، ضریب نش- ساتکلیف (NS)، اریبی (Bias) و ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) برای تعیین دقت مدل ها استفاده شد. همچنین روش وزن دهی، برای بررسی عدم قطعیت مدل ها و سناریوها به کار گرفته شد. مطابق نتایج آزمون نیکویی برازش، همه مدل ها در هر سه ایستگاه معنادار بودند. نتایج حاصل از معیارهای ارزیابی و روش وزن دهی نشان داد که در ایستگاه کرمانشاه، مدل های HADGEM1 و BCM2 به ترتیب با میانگین خطای مطلق 8/0 و 85/0 بیشترین کارایی را در شبیه سازی داده های دما و بارش این منطقه دارند. در ایستگاه روانسر نیز دو مدل ECHO-G و HADCM3 و در ایستگاه اسلام آباد مدل ECHO-G با کمترین میانگین خطای مطلق، دارای بیشترین توانمندی به ترتیب در شبیه سازی دما و بارش هستند. در مجموع برای هر سه ایستگاه، مدل ECHO-G با ضریب وزنی 20/0 و مدل HADCM3 با ضریب وزنی 15/0، مدل های منتخب به ترتیب برای شبیه سازی دما و بارش حوضه آبخیز قره سو هستند. همچنین سناریوی A2 با ضرایب وزنی 51/0 برای بارش و 75/0 برای دما و سناریوی A1B با ضرایب وزنی 57/0 برای بارش و 3/0 برای دما به ترتیب سناریوهای منتخب دو مدل ECHO-G و HADCM3 هستند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
195
لینک کوتاه:
magiran.com/p1603207 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!