تحلیل تاثیر مقادیر مختلف بارش روزانه بر مقدار رواناب در حوضه آبخیز قره سو در استان کرمانشاه

نویسنده:
چکیده:
مطالعه و پژوهش درباره فرایندهای طبیعی مرتبط با آب از نیازهای ضروری کشور ایران است و ازآنجا که در حوضه های آبخیز، اندازه گیری تمام مولفه های هواشناسی و هیدرولوژیکی موثر بر فرایند بارش و واکنش حوضه به آنها یعنی تولید رواناب میسر نیست، انتخاب مجموعه ای از روابط فیزیکی و تجربی حاکم بر فرایند بارش –رواناب در قالب یک مدل که بتواند با استفاده از حداقل داده های ورودی، شبیه سازی و پیش بینی با دقت مورد نظر را انجام دهد، لازم است. از طرفی، آگاهی از واکنش حوضه آبخیز به شدت و مقدار بارش می تواند به پژوهشگران و مدیران در اعمال اقدامات پیشگیرانه در راستای کاهش خسارات ناشی از خشکسالی یا سیل کمک کند. هدف اصلی این پژوهش، شبیه سازی فرایند بارش - رواناب و تحلیل تاثیر کاهش شدت و مقدار بارش (خشکسالی) و افزایش شدت و مقدار آن (ترسالی) بر میزان جریانروزانهرودخانه در حوضه آبخیز قره سو در استان کرمانشاه با مساحت 5287 کیلومترمربع با استفاده از مدل هیدرولوژیک توزیعی- مکانی WetSpa است. میزان شاخص کارایی ناش – ساتکلیف؛ معیار ارزیابی شبیه سازی و کارایی مدل در شبیه سازی جریان رودخانه، برای حدود 9 سال داده روزانه؛ 6 سال واسنجی و 3 اعتبارسنجی مدل، به ترتیب 83/0 و 84/0 (در برابر 1 که برابری کامل است) به دست آمد که بیانگر توانایی بسیار خوب مدل در شبیه سازی فرایندهای هیدرولوژیک است. سپس برای اولین بار تاثیر مقدار و شدت بارش و واکنش حوضه آبخیز بر رواناب خروجی حوضه، با تعیین دو سناریوی کاهش و افزایش مقدار بارش، و اجرای مدل با آنها، تجزیه وتحلیل شد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
143
لینک کوتاه:
magiran.com/p1603216 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!