تاثیر سطح تاج پوشش الدروک و پرند در تولید جریان ساقه ای در مناطق خشک

چکیده:
جریان ساقه ای بخشی از بارش است که از شاخه ها و ساقه ها جریان می یابد و وارد خاک می شود. در این مطالعه، ویژگی های جریان ساقه ای دو گونه بوته ای الدروک و درختچه ای پرند در بوته زارهای شمال غرب اصفهان بررسی شد. در طی فصول بارش در سال های 1392 و 1393 تولید جریان ساقه ای و بعد از آن تاثیر سطح تاج پوشش در تولید این جریان بررسی شد. برای بررسی تاثیر سطح تاج پوشش در تولید جریان ساقه ای از یک شبیه ساز باران استفاده شد. بدین جهت از هر کدام از گونه ها سه پایه با سطح پوشش مختلف انتخاب شد و پایه ها تحت بارش های مختلف قرار داده شدند. نتایج نشان داد که مقدار جریان ساقه ای در الدروک به طور متوسط 4/13 درصد بارش ناخالص است، درحالی که در پرند جریان ساقه ای به طور متوسط 5/18 درصد از بارش ناخالص بود. متوسط مقادیر نسبت انتقال برای الدروک 29، و برای پرند 40 بود که نشان می دهد شاخه ها و ساقه ها به طور کامل به تولید جریان ساقه ای کمک می کنند. مقادیر جریان ساقه ای در هر دو گونه گیاهی بین کمترین و بیشترین سطح تاج اختلاف معنی داری داشت که نشان دهنده تاثیر سطح تاج پوشش در تولید جریان ساقه ای است. این مطالعه در مقیاس بوته و درختچه اثبات می کند که جریان ساقه ای بین و درون انواع فرم های رویشی با سطح تاج پوشش مختلف، متفاوت است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
133
لینک کوتاه:
magiran.com/p1603218 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!