اثر حشره کشی فرمولاسیون نانو کپسول اسانس درمنه Artemisia sieberi Besser روی سوسک برگ خوار نارون (Xanthogaleruca luteolla (Müler) (Coleoptera: Chrysomelidae

چکیده:
پژوهش های وسیعی روی آفت کش های گیاهی به منظور دست یابی به جایگزین های سالم و موثرتر از آفت کش های شیمیایی انجام شده است. استفاده از فرمولاسیون نانو کپسول در آفت کش ها موجب افزایش کارایی، بهبود کیفیت و رهایش کنترل شده این مواد شده است. در این بررسی، اثرات سمی فرمولاسیون نانوکپسول حاوی اسانس گیاه درمنه، روی مراحل مختلف سوسک برگ خوار نارون مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش ها در شرایط دمایی 2 ± 25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد در شرایط نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. فرمولاسیون تهیه شده هم زمان روی برگ و حشره محلول پاشی شد. نتایج نشان داد که LC50 فرمولاسیون نانوکپسوله شده اسانس درمنه، 24 ساعت پس از کاربرد، برای تخم، لارو و حشره کامل به ترتیب برابر با 5279، 3939 و 5169 پی پی ام و برای اسانس خالص درمنه این مقدار به ترتیب برابر با 6825، 5130 و 8035 پی پی ام می باشد. هم چنین فرمولاسیون نانوکپسول در غلظت 3000 پی پی ام به طور معنی داری خسارت وارد شده به برگ توسط لاروهای سن دو و سه را در مقایسه با شاهد کاهش داد. بر اساس این نتایج، فرمولاسیون نانوکپسول اسانس درمنه می تواند در مدیریت سوسک برگ خوار نارون استفاده شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
39 تا 49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1603716 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!