همبستگی سبک رهبری با مشخصات فردی مدیران پرستاری بیمارستانهای آموزشی شهر همدان در سال 1393

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
سبک رهبری مناسب مدیران پرستاری سبب افزایش انگیزش و رضایت کارکنان و در نتیجه افزایش کارایی و بهره وری در بیمارستانهای آموزشی و نهایتا ارتقای سطح سلامت جامعه می گردد. مشخصات فردی مدیران پرستاری می توانند بر انتخاب سبک رهبری آنان تاثیرگذار باشند. این مطالعه با هدف تعیین همبستگی سبک رهبری با مشخصات فردی مدیران پرستاری بیمارستانهای آموزشی شهر همدان انجام شده است.
روش کار
مطالعه ای توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی با استفاده از پرسشنامه سبک رهبری لوتانز بر روی 400 مدیر پرستاری بیمارستانهای آموزشی شهر همدان اجرا گردید. داده ها پس از گردآوری با نرم افزار SPSS version 16 و استفاده از آمار توصیفی و استنباطی نظیر آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، تی تست و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
مدیران پرستاری 8/63% سبک رهبری انسان گرا، 1/31% سبک رهبری وظیفه گرا و 1/5% سبک رهبری تلفیقی داشتند. همچنین بین سن، وضعیت تاهل، سابقه کار، تجربه مدیریتی، سطح درآمد و وضعیت استخدامی با سبک رهبری مدیران پرستاری رابطه معنی داری (p<0.05) وجود داشت.
نتیجه گیری
با توجه به اهمیت بالای نقش مدیران پرستاری در افزایش کارآیی و بهره وری بیمارستانهای آموزشی بایستی در انتصاب آنان ویژگی های مشخصات فردی نیز مورد توجه قرار گیرد و همچنین با آموزش سبک های رهبری حین خدمت در جهت رفع مشکلات بیمارستانهای آموزشی قدم های موثری برداشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
159 -166
لینک کوتاه:
magiran.com/p1603753 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.