عوامل اقتصادی- اجتماعی مرتبط با مسئولیت اجتماعی جوانان شاهد و ایثارگراستان کرمانشاه

چکیده:
پیروی از قواعد اجتماعی و تطابق با انتظارات نقش اجتماعی برای سازگاری اجتماعی چه در گروه های همسالان و چه در خانواده مهم است و فقدان چنین مهارتهایی می تواند تاثیر زیادی بر افراد بگذارد هدف اصلی این مطالعه، تبیین و پیش بینی عوامل اقتصادی- اجتماعی مرتبط با مسئولیت اجتماعی جوانان شاهد و ایثارگر استان کرمانشاه می باشد. امروزه در جامعه در میان اکثر فرزندان شاهد و ایثارگر مساله تعهد و پایبندی به وظایف و اخلاقیات و همچنین ارزش شهادت در نزد بیشتر جوانان خانواده های شاهد و ایثارگر کم رنگ شده است و حتی خیلی از جوانان نسبت به ارزش این پدیده احساس مسئولیت ندارند. داده ها از طریق پرسشنامه ساختار یافته برای 500 نفر جوان شاهد و ایثارگر که بطور تصادفی ساده انتخاب شدند، گردآوری شد. از روش های آماری آلفای کرونباخ برای پایایی ابزار سنجش، ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیات، تحلیل واریانس برای آزمون مقایسه میانگین ها و رگرسیون و تحلیل مسیر برای سنجش مدل تحقیق استفاده شد. براساس یافته های تحقیق رابطه معنی داری بین متغیرهای، سن (19/0r=)، سبک فرزندپروری استبدادی(259/0- r=)، سبک فرزندپروری استبدادی (180/0- r=) ، عزت نفس (207/0r=)، جهت گیری دینی (464/0r=) و سرمایه اجتماعی(344/0r=) با مسئولیت اجتماعی جوانان وجود دارد. نتایج رگرسیون نشان می دهد که متغیر وابسته مستقیما تحت تاثیر متغیرهای سرمایه اجتماعی(45/0=Beta)، جهت گیری های مذهبی (23/0=Beta)، عزت نفس(19/0=Beta)، هویت اجتماعی(19/0=Beta)، سبک فرزندپروری(18/0- =Beta) و عضویت افراد در نهادها(14/0=Beta)، قرارگرفته است و در مجموع این 6 متغیر توانستند 35 درصد از تغییرات متغیر وابسته را پیش بینی کنند.
زبان:
فارسی
صفحه:
135
لینک کوتاه:
magiran.com/p1604315 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!