تحلیل سطح پایداری محیطی سکونتگاه های روستایی در شهرستان خرمدره

چکیده:
پایداری محیطی سکونتگاه های روستایی بر مبنای نگرشی سیستمی، می تواند با تحقق بخشی به توسعه ای پایدار، در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در نواحی روستایی معنا شود. دستیابی به چنین هدفی، نیازمند توجه به عناصر و عوامل اثرگذار در قالب مجموعه ی شاخص های پایداری است. پژوهش حاضر با هدف سنجش و تحلیل عوامل پایداری سکونتگاه های روستایی در سه بعد محیطی، اجتماعی و اقتصادی در چارچوب فرآیند تحلیل شبکه تصمیم گیری چند معیاره و تبیین پیوندهای بین عناصر و عوامل فعال و موثر در این زمینه است که در ناحیه روستایی شهرستان خرمدره از استان زنجان انجام شده است. از مجموع 1143 خانوار، 287 خانوار از چهار روستای رحمت آباد، الوند، باغ دره و سوکهریز (از 15 روستا) شهرستان خرمدره به صورت نمونه گیری در دسترس، مورد بررسی قرارگرفته و در فرآیند انجام آن، پس از محاسبه وزن ها، تفاوت در میزان پایداری ابعاد محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی نواحی روستایی این شهرستان مشخص شده است. در این پژوهش، جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه و میدانی از طریق تهیه پرسشنامه و برای تحلیل از تکنیک های T تک نمونه ای، ویکور و تحلیل مسیر استفاده شده است. پژوهش انجام شده نشان داد که پایداری محیطی در ناحیه مورد مطالعه در سطح نیمه مطلوب قرار دارد. در بین ابعاد مختلف موثر بر پایداری محیطی، به ترتیب بعد کالبدی بیشترین تاثیر و سپس به ترتیب ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی بیشترتن تاثیر را داشته اند. ضعف توجه نظام سیاست گذاری به ابعاد اجتماعی – فرهنگی و زیست محیطی به ویژه در عمل و بهره برداری بدون برنامه و شتابان از منابع تولید مهم ترین عوامل موثر بر این وضعیت در دو بعد مذکور است. کارگزاران نظام برنامه ریزی در اسناد برنامه ای بر پایداری اجتماعی – فرهنگی به ویژه زیست محیطی تاکید دارند. البته، در این میان نبایستی به نقش روستاییان در بهره برداری شتابان از منابع (بدون آموزش لازم) بی توجه بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
155 -173
لینک کوتاه:
magiran.com/p1605271 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.