تحلیل نقش تفکر راهبردی در رهبری تحول آفرین

پیام:
چکیده:
امروزه تفکر راهبردی به عنوان یکی از قابلیت های اصلی رهبران سازمانی مطرح شده است. هدف این پژوهش تحلیل نقش تفکر راهبردی در رهبری تحول آفرین در شرکت های مهندسین مشاور مستقر در حوزه انرژی است. تفکر راهبردی بر اساس مدل لیدکا (1998) و رهبری تحول آفرین نیز بر اساس مدل بس و آولیو (2000) مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادها، پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی است. جهت دستیابی به این هدف تعداد 315 نفر از کارشناسان، مدیران میانی و مدیران عالی 16 شرکت فعال در حوزه انرژی در داخل کشور به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. به منظور بررسی اثرات میان متغیرهای پژوهش از فن مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL استفاده شده است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که تفکر راهبردی و ابعاد آن دارای اثر معنادار و مستقیمی بر رهبری تحول آفرین می باشند. «فرصت جویی هوشمندانه»بیشترین اثر و «تمرکز بر هدف» کمترین اثر را بر رهبری تحول آفرین دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
183 -210
لینک کوتاه:
magiran.com/p1605660 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.