واکنش ارقام کلزا به جدایه ویروس موزاییک کلم گل و آلودگی همزمان با جدایه های ویروس موزاییک شلغم و موزاییک کلم گل در شرایط گلخانه

چکیده:
گسترش سطح زیرکشت کلزا (Brassica napus L.) در جهان نشانگر اهمیت این گیاه می باشد. از 12 ویروس گزارش شده از کلزا، ویروس موزاییک کلم گل (Cauliflower mosaic virus، CaMV) و ویروس موزاییک شلغم (Turnip mosaic virus، TuMV) دارای اهمیت ویژه ای می باشند. استفاده از ارقام مقاوم یکی از راه کارهای مناسب برای کنترل خسارت بیماری های ویروسی محسوب می شود و از طرفی تاکنون ارزیابی ارقام تجاری کلزا در ایران در برابر ویروس موزاییک کلم گل انجام نشده است. از اینرو در تحقیق حاضر واکنش 13 رقم تجاری کلزا به CaMVدر شرایط گلخانه ارزیابی شد. شاخص شدت علایم در گیاهان مایه زنی شده و میزان جذب در آزمون الایزا نشان داد که رقم کرج 3 در برابر این ویروس متحمل بود. به-علاوه با توجه به گزارش آلودگی همزمان مزارع کلزا به TuMV و CaMV، واکنش ارقام کلزا در برابر آلودگی مخلوط دو ویروس نیز در شرایط گلخانه بررسی شد. نتایج به دست آمده نشان داد که هر چند ارقام کلزای تجاری رایج در ایران به هر دو ویروس حساس می باشند ولی حساسیت رقم کرج3 نسبت به سایر ارقام کمتر بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 82
لینک کوتاه:
magiran.com/p1605951 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!