تاثیر تریکودرما در کاهش آلودگی گندم به زنگ قهوه ای و میزان آنزیم پراکسیداز

چکیده:
تاثیر تیمارهای بیولوژیک در کاهش شدت بیماری زنگ قهوه ای Puccinia recondite Rob. ex. Desemf. sp. tritici، در یک آزمایش کرت های دو بار خرد شده بر اساس طرح کاملا تصادفی در سه تکرار با قرار دادن ارقام گندم چمران و بولانی درکرت های اصلی و سه گونه قارچ تریکودرما شامل Trichoderma harzianum،T. citrinoviride و T. longibrachiatum در کرت های فرعی اول و روش های کاربرد برگی و یا بذری در کرت های فرعی دوم در گلخانه بررسی گردید. همچنین نوسان در سطح آنزیم پراکسیداز در روش های بذری و برگی به روشHemeda and Kelin اندازه گیری شد. نتایج، تفاوت معنی داری میان ارقام گندم (P<0.05)، گونه های تریکودرما و روش های تیمار کردن (P<0.01) را نشان داد. کاهش بیماری در رقم چمران بیشتر از رقم بولانی (P<0.05)، و روش تیمار بذری آلودگی کمتری در مقایسه با تیمار برگی نشان داد (P<0.05). اثرات متقابل در تمام حالات ممکن معنی دار بود (P<0.01). نوسان سطوح آنزیم پراکسیداز در تیمارها در مقایسه با شاهد دارای تفاوت معنی دار بود (P<0.05).گونه های تریکودرما تاثیر مستقیمی بر بیمارگر نشان ندادند و ساز و کار آنها در کنترل بیماری به صورت کاهش غیرمستقیم بیماری و به روش مقاومت القایی ارزیابی گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
61 تا 69
لینک کوتاه:
magiran.com/p1605953 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!