بررسی اثر حشره کشی نهشته های ایرانی خاک دیاتومه روی حشرات بالغ Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae)

چکیده:
اثر حشره کشی سه نهشته ایرانی خاک دیاتومه تهیه شده از معدن های مراغه، ممقان و خراسان جنوبی و یک فرمولاسیون تجاری Sayan® روی حشرات بالغ Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae) بررسی شد. دانه های لوبیا چشم بلبلی با چهار غلظت 200، 600، 1000، و 1500 میلی گرم بر کیلوگرم تیمار شدند و هر غلظت چهار بار تکرار شد. آزمایش ها در دمای 1 ± 28 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 55 درصد و در شرایط تاریکی انجام شد. تلفات بعد از 2، 5، و 10 روز از تیمار شمارش شد. بعد از گذشت 10 روز، همه حشرات بالغ از ظرف های آزمایش دور ریخته شد و ظرف ها برای بررسی نتاج تولید شده برای 35 روز بیشتر در همان شرایط نگهداری شدند. درصد تلفات با افزایش غلظت و مدت زمان قرارگیری در معرض هر غلظت افزایش یافت. به ترتیب نهشته های ممقان، خراسان جنوبی و مراغه خاک دیاتومه بیشترین اثر حشره کشی را روی حشرات بالغ، 10 روز بعد از تیمار ایجاد کردند. غلظت 1000 میلی گرم بر کیلوگرم از این نهشته ها برای مانع شدن از تولید نتاج C. maculatus کافی است. بنابراین، می توان نهشته های ایرانی خاک دیاتومه را به عنوان ابزار مناسب در برنامه های مدیریت آفات محصولات انباری به کار برد.
زبان:
فارسی
صفحات:
51 تا 60
لینک کوتاه:
magiran.com/p1605954 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!