ارزیابی وضعیت مقاومت برخی ژنوتیپ های عدس نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی

چکیده:
قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lentis از عوامل مهم بیماری زای ریشه و ساقه عدس است و در تمام مراحل رشدی گیاه اعم از جوانه زنی، گیاهچه ای و گیاه کامل به میزبان حمله می کند و باعث پوسیدگی ریشه و ساقه می شود. در این تحقیق، واکنش 38 ژنوتیپ عدس نسبت به قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lentis تحت شرایط گلخانه در دو مرحله گیاهچه ای (چهار هفتگی) و بلوغ فیزیولوژیکی (هشت هفتگی) براساس درصد گیاهان مرده و تعدادی صفات زراعی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین ژنوتیپ ها، بین مراحل رشدی گیاه و همچنین اثر متقابل آن ها برای صفت درصد گیاهان مرده تفاوت معنی داری وجود داشت (p < 0.01). وراثت پذیری عمومی صفات مورد بررسی به طور میانگین، 32 درصد برآورد شد. بیش ترین میزان همبستگی مثبت بین صفات درصد مرگ و میر گیاهچه در هفته چهارم با هفته هشتم مشاهده شد. همبستگی بین درصد مرگ و میر با تعداد دانه در بوته معنی دار ولی منفی بود. در تجزیه خوشه ای، ژنوتیپ ها در سه گروه مجزا قرار گرفتند که تعداد 15 ژنوتیپ خیلی مقاوم در گروه اول، 15 ژنوتیپ نیمه مقاوم در گروه دوم و 8 ژنوتیپ با واکنش بسیار حساس در گروه سوم گروه بندی شدند. انتظار می رود با شناسایی ژنوتیپ های مقاوم به عامل بیماری پژمردگی، از آن ها در برنامه های اصلاح و ایجاد ارقام مقاوم استفاده گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 37
لینک کوتاه:
magiran.com/p1605958 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!