بررسی جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه بادمجان (Solanum melongena L.) تحت تاثیر عصاره حلال های مختلف برگ اکالیپتوس (Eucalyptusglobulus Lobill.)

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر دگرآسیبی غلظت های مختلف عصاره های برگی گیاه اکالیپتوس (E. globulus) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه بادمجان رقم محلی جهرم پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل 5 نوع عصاره آبی، متانولی، اتیل استاتی، استونی و بنزنی برگ اکالیپتوس و غلظت های مختلف هریک از این عصاره ها در 5 سطح 0، 25/1، 5/2، 5 و 10 گرم بر لیتر بودند. در پایان آزمایش صفات مربوط به جوانه زنی و رشد گیاهچه شامل درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، وزن تر و خشک گیاهچه ها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اثر بازدارندگی با غلظت عصاره ها در ارتباط بود به طوریکه غلظت های بیشتر اثر بازدارندگی قویتری بر جوانه زنی و رشدگیاهچه های بادمجان داشتند. نتایج همچنین نشان داد در تمام موارد عصاره اتیل استاتی بیشترین تاثیر منفی را بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های بادمجان داشت در حالیکه در عصاره آبی و پس از آن عصاره استونی بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی و بیشترین رشد گیاهچه مشاهده شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
177 -185
لینک کوتاه:
magiran.com/p1605979 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!