مدل سازی رسوب گذاری در خور بوشهر با استفاده از نرم افزار21 MIKE

چکیده:
تخمین میزان رسوب گذاری در بنادر و خورها از اهمیت زیادی در طراحی سازه های دریایی برخوردار می باشد. در این مقاله، فرآیند رسوب گذاری در خور بوشهر به عنوان یکی از مهمترین پیکره های آبی جنوب ایران با استفاده از شبیه سازی ریاضی و مشخصا نرم افزار MIKE 21 مورد بررسی قرار گرفت. روش کار در این مطالعه به این صورت بوده است که در گام نخست با استفاده از ترا زهای آب ثبتی در منطقه چابهار، یک مدل عددی هیدرودینامیکی بزرگ مقیاس به کمک ماژولFM نرم افزار MIKE 21 توسعه داده شد. این در حالی بود که مدل مورد نظر با استفاده از ترازهای آب ثبت شده در ایستگاه ایران سیام بوشهر کالیبره شد. سپس با استفاده از یک مدل محلی، وضعیت جریانات و نوسانات جزر و مدی در محدوده طرح با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار گرفت. در توسعه این مدل محلی از نتایج مدل کلی توسعه داده شده برای محدوده بوشهر استفاده گردید. در گام دوم با استفاده از غلظت رسوبات معلق ثبت شده در نقاط مختلف کانال بوشهر، روند رسوب گذاری در محل خور بوشهر به وسیله ماژول MT نرم افزار MIKE 21 در قالب یک مدل محلی مدل سازی شد. بعد از توسعه و کالیبراسیون مدل مذکور، به منظور بررسی روند رسوب گذاری سالانه در خور بوشهر این مدل برای مدت 1 سال اجرا گردید. نتایج نشان داد که در هر سال میزان رسوب گذاری در داخل خور بوشهر از حدود 7 سانتی متر در جلو اسکله شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران (CPS) تا 22 سانتی متر در محل اسکله کوثر خواهد بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -35
لینک کوتاه:
magiran.com/p1606473 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.