حساسیت اخلاقی و مهارت ارائه خبر ناگوار: یک مطالعه در پرستاران بخش های مراقبت ویژه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
ارائه خبر ناگوار به بیمار و خانواده وی می تواند چالش های اخلاقی را برای پرستاران دربر داشته باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین حساسیت اخلاقی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه و مهارت آنان در ارائه خبر ناگوار در سال 1394 صورت گرفته است.
مواد و روش ها
این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 222 نفر از پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه (NICU، ICU، CCU و دیالیز)، بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان جنوبی که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، انجام گردیده است. ابزار جمع آوری اطلاعات یک پرسشنامه سه قسمتی شامل اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه 20 سوالی سنجش مهارت ارائه خبر ناخوشایند به بیمار «Spikes» و پرسشنامه 25 سوالی حساسیت اخلاقی بود. داده ها پس از جمع آوری به وسیله نرم افزار SPSS 16 تجزیه و تحلیل شد.

ملاحظات اخلاقی: به واحدهای مورد مطالعه در رابطه با هدف مطالعه و نحوه پاسخگویی به پرسشنامه اطلاعات کامل داده شده و رضایت شفاهی آنان اخذ شد.
یافته ها
بین میانگین حساسیت اخلاقی و مهارت ارائه خبر ناگوار در پرستاران ارتباط مثبت و معنی داری مشاهده شد (P=0/04 ، r=0/5). میانگین کل مهارت پرستاران در ارائه خبر ناگوار به بیماران (5-1) 0/8±3/5 به دست آمد. این میانگین در بعد روانی (0/8±3/6) و در بعد محیطی (0/77±3/41) بود. میانگین کل حساسیت اخلاقی پرستاران نیز (4-0) 0/6±3 بود. بیشترین میانگین حساسیت اخلاقی در بعد رفتار اخلاقی (0/41±3/3) و کم ترین میانگین آن مربوط به احترام به بیمار (0/65±2/5) بود. ارتباط حساسیت اخلاقی با تعداد سال های خدمت و سن در پرستاران معنی دار بود (0/05>p). همچنین بین میانگین مهارت پرستاران در ارائه خبر ناگوار با جنس، تعداد سال های خدمت و بخش محل خدمت ارتباط معنی داری مشاهده شد (0/05>p).
نتیجه گیری
یافته ها نشان داد، پرستارانی که از حساسیت بالاتری برخوردارند، در مواجه با شرایط اخلاقی همانند ارائه خبر ناگوار به بیمار و خانواده اش دارای مهارت بیشتری هستند. توصیه می شود تا مدیران بیمارستانی ضمن توجه به سطح حساسیت اخلاقی پرستاران نسبت به آموزش مهارت های ارتباطی در شرایط خاصی همانند ارائه خبر ناگوار برنامه ریزی نمایند.
زبان:
فارسی
صفحات:
7 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p1607077 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!