تغییرات نگرشی نسل سوم انقلاب در زمینه اعتماد سیاسی در دهه 1380

چکیده:
اعتماد سیاسی ازجمله مسائل مهم در مطالعات سیاسی به ویژه در حوزه مشارکت سیاسی است. سنجش این مقوله به ویژه در نگرش جوانان می تواند به شناخت میزان موفقیت نظام های سیاسی و استمرار حاکمیت کمک شایان توجهی بکند. برای سنجش میزان اعتماد سیاسی از دید نسل سوم انقلاب، بر آن شدیم تا با استفاده از داده های موجود تغییرات نگرشی این گروه جمعیتی را بررسی کنیم. در این تحقیق تلاش کردیم، با استفاده از پیمایش های ملی انجام شده در دهه 1380 و با استخراج گویه هایی که می توانستند در سنجش میزان اعتماد سیاسی مورد بهره برداری قرار گیرند و سپس با همسان سازی سنجه ها، روند تغییرات نگرشی نسل سوم انقلاب را در طول دهه 1380 مشخص کنیم. به این منظور، با مطالعه پژوهش های انجام شده با تقسیم مفهوم اعتماد سیاسی به دو مقوله «اعتماد به نهادهای سیاسی و روند تصمیم گیری در نظام سیاسی» و «اعتماد به کنشگران سیاسی» گویه هایی که معرف هر کدام از این مقوله ها بودند در هر یک از بازه های زمانی استخراج شدند و در نهایت روند تغییرات نگرشی در زمینه اعتماد سیاسی در دهه 1380 ترسیم شد. در این تحقیق از تحلیل ثانویه داده های به دست آمده از پیمایش های ملی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد گرچه سطح کلی اعتماد سیاسی در طول دهه 1380 در میان نسل سوم انقلاب مناسب و در حد قابل قبولی بوده، با برخی تغییرات و نوسان ها در آن دوره زمانی مواجه بوده است. در عین حال برخی عواملی که بیشترین سهم را در کاهش شاخص کلی اعتماد سیاسی داشته و نیاز به ترمیم و اصلاح دارند در این پژوهش معرفی شده اند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
3
لینک کوتاه:
magiran.com/p1609030 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!