بررسی تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان نقد آزاد و پیش بینی سود

نویسنده:
چکیده:
هدف این پژوهش بررسی تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان نقد آزاد و پیش بینی سود می باشد. پیش بینی سود با استفاده از رابطه رگرسیونی بین جریان نقد عملیاتی سال بعد و سود فعلی بدست می آید. جریان نقد آزاد و سازوکارهای حاکمیت شرکتی (نسبت مدیران مستقل، تعداد اعضای هیات مدیره، دوگانگی نقش مدیرعامل، درصد سهام تحت تملک سهامدار نهادی و مالکیت سهام مدیران) به عنوان متغیرهای مستقل می باشند. با استفاده ازنمونه ای شامل 102 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، بین سالهای 1387تا1392 پژوهش انجام می شود. برای تخمین مدل، از رگرسیون خطی چند گانه در سطح داده های تجمعی استفاده شده است. نتیجه نهایی حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر این است که بین جریان نقد آزاد و پیش بینی سود رابطه معنی داری وجود ندارد و همچنین سازوکارهای حاکمیت شرکتی (نسبت مدیران مستقل، تعداد اعضای هیات مدیره، دوگانگی نقش مدیرعامل، درصد سهام تحت تملک سهامدار نهادی و مالکیت سهام مدیران) بر رابطه بین جریان نقد آزاد و پیش بینی سود تاثیری ندارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
263 -276
لینک کوتاه:
magiran.com/p1612497 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!