آزمون راهبردهای های سرمایه گذاری مبتنی بر مالی رفتاری

چکیده:
این پژوهش راهبردهای سرمایه گذاری توالی و معکوس را تحت شرایط مالی رفتاری و بر اساس دوره های مختلف احساسات خوش بینی، بدبینی و نرمال بازار آزمون نموده است. در این پژوهش ابتدا شاخص احساسات بر اساس شاخص دادو ستد تعدیل یافته آرمز محاسبه گردید.سپس با استفاده از تحلیل پرتفوی، بر اساس راهبردهای توالی و معکوس سبدهای سهام در دوره های یک و سه ماهه بر اساس عامل ریسک تشکیل و در دوره های مختلف رفتاری با استفاده از مدل پروبیت مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان میدهد که وقتی احساسات بازار نرمال باشد بیشتر راهبردهای مالی رفتاری موفق هستند اما کارایی رویکرد معکوس در شرایط نرمال نسبت به راهبرد توالی بیشتر است. نتایج نشان میدهد که تشکیل سبد سهام در دوره های خوش بینی و بدبینی نه تنها ایجاد بازدهی اضافی نمی نماید بلکه عمدتا منجر به زیان میشود. تشکیل سبد سهام بر اساس رویکرد توالی بازده مناسبی را برای دوره های کوتاه مدت ارائه میدهد ولی راهبرد معکوس کارایی لازم را ندارد. نهایتا با استفاده از آزمون VAR نشان داده ایم که خوش بینی بر بازده سهام اثر داشته و بازده سهام عامل بدبینی است. نوسان قیمتها(تلاطم) نیز علیت گرنجری برای احساسات نرمال بوده و بازده مازاد بازار علیت گرنجری بدبینی می باشد.ازآنجاییکه احساسات پدیده ای مانا و غیر تصادفی بوده و فرضیه صفر وجود ریشه واحد تایید نگردیده بیانگر ناکارایی بازار سهام بوده ، همچنین سوء گیری خوش بینی طی دوره پژوهش مشاهده گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -66
لینک کوتاه:
magiran.com/p1612508 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!