غربالگری اختلالات روانی در سربازان جدیدالورود به فاتب در سال 94 -1393

چکیده:
مقدمه
غربالگری سربازان جدیدالورود به فاتب در سال 1393 و شش ماهه اول سال 1394 می باشد.
مواد و روش ها
این مطالعه از نوع کاربردی، توصیفی هست. به منظور انجام غربالگری از پرسشنامه استاندارد mmpi2 استفاده گردید. روش نمونه گیری به صورت تمام شمار بوده تعداد نمونه 9875 نفر بوده‎است و در تجزیه وتحلیل دادها از روش های آمار توصیفی جداول فراوانی و آمار استنباطی آزمون ناپارامتریک نسبت استفاده شده است.
یافته ها
شیوع کلی اختلالات در سربازان (6/49) است. در سربازان عادی شیوع اختلالات (8/00) و در سربازان درجه دار شیوع اختلالات (4/72) درصد بوده‎است. ازنظر شیوع اختلالات، اختلال افسردگی در هر دو گروه (سربازان عادی و درجه دار) شیوع بیشتری داشته‎است ازنظر درجه، شیوع اختلالات بین دو گروه سربازان عادی و سربازان درجه دار در مقیاس های (افسردگی، سایکوپاتیک، پارانویید، مانیا) تفاوت معنی دار بوده‎است. و سربازان عادی دارای شیوع اختلالات بیشتری بوده اند. اما در مقیاس های هیپوکندریا، هیستری، وسواس و اسکیزوفرنیا تفاوت معنی‎داری به‎دست نیامده‎است.
نتیجه گیری
نتایج نشان‎می دهد علیرغم انجام دو مرحله ارزیابی روان شناختی سربازان در بدو اعزام‎به خدمت و در مراکز آموزشی ناجا، (6/49) از سربازان دارای اختلالات روان شناختی بوده اند و در این دو مرحله تشخیص داده نشده اند و ایده معاونت بهداد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در خصوص غربالگری سربازان در بدو ورود به استان های محل خدمت بسیار موثر و دارای نتایج مثبت بوده‎است. در بحث معافیت های موقت نیز به نظر می رسد تاثیرگذاری و نحوه اعمال این گونه معافیت ها به درستی مشخص نگردیده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
291 -298
لینک کوتاه:
magiran.com/p1617647 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!