طبقه‎بندی سلسله‎مراتبی مولفه های موثر درمیان اعضاء مرکز نظامی بر انگیزش شغلی

چکیده:
مقدمه
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های موثر بر انگیزش شغلی و اولویت بندی آن ها به روش تحلیل سلسله مراتبی در یک مرکز نظامی انجام گرفت.
مواد و روش‎ها:پژوهش به روش مطالعه توصیفی- تحلیلی است که به روش مقطعی در سال 1394 در یک مرکز نظامی انجام شده است. حجم نمونه پژوهش شامل 100 نفر بود. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه بود که بر اساس تئوری انگیزش هرزبرگ طراحی شدند. روش مورداستفاده برای اولویت بندی، روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بود.
یافته‎ها: یافته ها نشان داد مولفه های امنیت شغلی و دستمزد مناسب به ترتیب با ضریب اهمیت 0/29 و 0/02 در اولویت های اول و دوم و مولفه های ارتباط و خط مشی و محیط با ضریب اهمیت 0/02 در اولویت های آخر قرار دارند.
نتیجه گیری
در این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که سازمان می تواند از طریق فراهم آوردن امنیت شغلی و توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی کارکنان و همچنین پرداخت مبتنی بر عملکرد، بستر امنی را جهت تحقق اهداف سازمان و عملکرد بهتر کارکنان فراهم کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
283 -290
لینک کوتاه:
magiran.com/p1617648 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!