پیش بینی وضعیت سلامت روانی کارکنان مرزبانی ناجا بر اساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (مطالعه موردی کارکنان پایور مرزبانی استان مرزبانی س و ب)

چکیده:
مقدمه
راهبردهای تنظیم شناختی هیجان تاثیرات متفاوتی بر سلامت روانی افراد (بخصوص نظامیان) دارد. مدیریت هیجانات به منزله فرایندهایی درونی و بیرونی است که مسئولیت کنترل، ارزیابی و تغییر واکنش های عاطفی فرد را در مسیر تحقق یافتن اهداف او بر عهده دارد. سلامت روانی نوعی وضعیت ذهنی است که با شماری از متغیرهای درونی و بیرونی در ارتباط است که می تواند از فقدان بیماری تا احساس رضایت و لذت بردن از زندگی را در برمی گیرد. پژوهش حاضر باهدف پیش بینی وضعیت سلامت روانی کارکنان مرزبانی صورت گرفته است.
مواد و روش ها
روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه نمونه شامل 125 نفر از کارکنان پایور مرزبانی استان سیستان و بلوچستان در سال 94 بوده که به شیوه تصادفی ساده انتخاب و با ابزار پرسشنامه سلامت روانی(GHQ-28) و پرسش نامه تنظیم شناختی هیجان(GERQ) موردسنجش واقع و داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی ازجمله آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام از طریق نرم افزار SPSS.20 تحلیل شد.
یافته ها
نتایج پژوهش نشان داده است که بین راهبردهای سرزنش دیگران و فاجعه آمیز پنداری با اختلال جسمانی، اضطراب، اختلال در کارکرد اجتماعی، افسردگی و سلامت روان، رابطه مثبت و معنادار و بین راهبردهای مثبت اندیشی و پذیرش با اختلال جسمانی، اضطراب، اختلال در کارکرد اجتماعی، افسردگی و سلامت روان رابطه منفی و معنادار دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که راهبردهای سرزنش دیگران، فاجعه آمیز پنداری و مثبت اندیشی توانستند 2/33 درصد تغییرات مربوط به سلامت روانی را پیش بینی و تبیین کنند.
نتیجه گیری
نتایج اشاره دارند که راهبردهای تنظیم شناختی هیجان به خوبی می توانند تغییرات سلامت روانی را در کارکنان پایور مرزبانی پیش بینی و تبیین کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
273 -282
لینک کوتاه:
magiran.com/p1617649 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!